Sprawy cywilne

Do kategorii spraw cywilnych należą wszelkie sprawy majątkowe (w tym zniesienie współwłasności), spadkowe, odszkodowania i zadośćuczynienia, sprawy o naruszenie dóbr osobistych, sprawy z zakresu bezpodstawnego wzbogacenia.

Sprawy cywilne

Sprawy cywilne

Oferta kancelarii w zakresie prawa cywilnego

Sprawy majątkowe

To wszelkie sprawy, których przedmiotem jest majątek czyli ruchomości lub nieruchomości, a także prawa majątkowe (udziały, akcje w spółkach, prawa autorskie, tantiemy). W tym zakresie prowadzimy wszelkie sprawy dotyczące tytułu prawnego do majątku wynikającego z umów, dziedziczenia, nabycia lub utraty prawa na skutek wyroku sądowego, sprawy odszkodowawcze, umowne lub sporne zniesienie współwłasności, spory o zapłatę określonej sumy pieniężnej.

Sprawy o zniesienie współwłasności

Współwłasność majątku powstaje z mocy prawa m.in. w wyniku nabycia spadku albo w małżeństwie jako majątek dorobkowy małżonków lub na podstawie umowy, kiedy kilka podmiotów nabywa rzecz ruchomą lub nieruchomość. Zazwyczaj zniesienie współwłasności majątku rodzi spory co do sposobu podziału i ewentualnych rozliczeń finansowych między współwłaścicielami. Zniesienie współwłasności może nastąpić na podstawie umowy, albo na podstawie orzeczenia Sądu. W obydwu tych wypadkach warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika.

Sprawy spadkowe

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego, w tym udzielamy porad prawnych, reprezentujemy Klientów przed sądami w każdej sprawie spadkowej, sporządzamy pisma sądowe m.in. wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, pozew o zachowek, wniosek o dział spadku, bierzemy udział w negocjacjach ze stroną przeciwną. W ramach świadczonych przez kancelarię usług doradzamy również w sprawach dotyczących przyszłego spadku i dziedziczenia. Sprawy spadkowe mają szczególny charakter i dotyczą bardzo wrażliwych sfer życia prywatnego naszych Klientów, dlatego do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie.

Odszkodowania i zadośćuczynienia

To pojęcia z zakresu prawa cywilnego, stanowiące synonim rekompensaty za poniesione szkody i krzywdy. Choć definicje te często są stosowane zamiennie, to jednak stanowią dwa zupełnie odmienne terminy, mające zastosowanie w innych przypadkach. Ich rozróżnienie jest niezwykle istotne w kontekście określenia przysługujących poszkodowanemu roszczeń. Przede wszystkim należy odróżnić przedmiot roszczeń w zakresie odszkodowania a zadośćuczynienia. Odszkodowanie stanowi finansową rekompensatę za poniesioną szkodę majątkową, Zadośćuczynienie zaś stanowi finansową rekompensatę za poniesioną szkodę niemajątkową, czyli krzywdę. W praktyce naszej kancelarii zajmujemy się sprawami o odszkodowania i zadośćuczynienia m.in. z tytułu:

  • szkód komunikacyjnych,
  • szkód powstałych w związku z wadliwie przeprowadzonym leczeniem,
  • szkód powstałych w związku z naruszeniem dóbr osobistych,
  • szkód powstałych w związku z uszkodzeniem ciała i powstaniem uszczerbku na zdrowiu.

W sprawach o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia zazwyczaj zwracamy się w imieniu naszego Klienta do sprawcy szkody i prowadzimy czynności w celu ugodowego uzyskania odszkodowania, zaś w wypadku niepowodzenia występujemy do Sądu z pozwem o zapłatę

Naruszenie dóbr osobistych

Dobra osobiste człowieka, takie jak zdrowie, wolność, cześć, nazwisko, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska są chronione przez prawo, a w wypadku ich naruszenia ten, czyje dobro osobiste zostało naruszone może żądać od sprawcy naruszenia zaniechania naruszeń, usunięcia ich skutków, a także odszkodowania, jeżeli w efekcie naruszenia poniósł szkodę. W wypadku, jeżeli sprawca szkody nie zastosuje się do żądania, sprawy takie są dochodzone na drodze sądowej. Nasza kancelaria prowadzi sprawy z zakresu sankcji za naruszone dobra osobiste, prowadzimy sprawy sądowe w powyższym zakresie i zapewniam pełne wsparcie prawne na każdym etapie postępowania.

Bezpodstawne wzbogacenie

Istnieją 4 przesłanki, które decydują o tym, by dana sytuacja mogła zostać zakwalifikowana jako bezpodstawne wzbogacenie:

  • uzyskanie korzyści majątkowej przez jeden podmiot,
  • brak podstawy prawnej do jej uzyskania,
  • zubożenie drugiego podmiotu (to z jego majątku nastąpił transfer korzyści),
  • współwystępowanie wzbogacenia i zubożenia.

Jeżeli konkretna część majątku migruje od jednego podmiotu do drugiego bez podstawy prawnej, nie pozostaje nic innego, jak zwrot tego, co było przedmiotem bezpodstawnego wzbogacenia, jeżeli bowiem ktoś uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby bez podstawy prawnej, zobowiązany jest do zwrotu takiego bezpodstawnego wzbogacenia.

Prawnik Warszawa Wawer

Zapraszamy do współpracy

Umów spotkanie
Adwokat Dorota Chotarska-Staroń świadczy pomoc prawną zarówno w biurze Kancelarii, jak i w siedzibie klienta oraz innym dogodnym miejscu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.

Adres biura w Warszawie

ul. Panny Wodnej 43/4
04-862 Warszawa

Kontakt

Twoje dane są przetwarzane zgodnie z RODO.