Zniesienie współwłasności

Współwłasność jest instytucją prawa szczegółowo uregulowaną w art. 195 i n. Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom

Zniesienie współwłasności

Współwłasność jest instytucją prawa szczegółowo uregulowaną w art. 195 i n. Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Z powyższego wynikają 3 cechy charakteryzujące współwłasność:
1. Jedność przedmiotu
2. Wielość podmiotów -- właścicieli
3. Niepodzielność wspólnego prawa

Odnosząc się do powyższego, najprościej można powiedzieć, że współwłasność jest prawem własności przysługującym kilku osobom równocześnie. Udział we współwłasności stanowi fragment wspólnego prawa, nie jest odrębnym prawem własności.
Przedmiotem współwłasności może być jedna rzecz ruchoma (np. samochód), nieruchomość (np. mieszkanie) lub inne prawo. Przedmiotem omawianego prawa nie może być zbiór rzeczy np. kolekcja dzieł sztuki, albowiem w takim przypadku współwłasność obejmuje każde pojedyncze dzieło. Może stanowić przedmiot współwłasności natomiast rzecz razem z jej przynależnościami (np. gospodarstwo rolne, na które składa się grunt, zabudowania oraz maszyny rolnicze).
Niepodzielność wspólnego prawa oznacza, że żaden ze współwłaścicieli nie ma wyłącznego prawa do przedmiotu współwłasności, wszyscy współwłaściciele są uprawnieni do wykonywania uprawnień z przysługującego im prawa.

Rodzaje współwłasności
Kodeks cywilny wyróżnia dwa rodzaje współwłasności:
- współwłasność łączną -- mogącą powstać wyłącznie między osobami związanymi określonym stosunkiem osobistym (np. wspólność majątkowa między małżonkami stanowi łączną współwłasność majątku wspólnego lub współwłasność wspólników spółki cywilnej). Współwłasność łączna nie jest instytucją jednolitą, każdy jej przypadek regulują przepisy szczególne, które ją ustanawiają.  Współwłasność łączna z mocy prawa powstaje i ustaje wraz z powstaniem i ustaniem tych stosunków prawnych. W jednym, i w drugim przypadku, wbrew nazwie, w istocie nie jest to współwłasność, lecz wspólność, skoro obejmuje nie konkretną rzecz, lecz masę majątkową.
- współwłasność w częściach ułamkowych - powstająca najczęściej w wyniku: spadkobrania, określonej czynności prawnej (np. kupna samochodu przez kilku nabywców), z mocy prawa (np. zasiedzenie), z orzeczenia sądowego (np. postanowienie o zniesieniu współwłasności, na mocy którego sąd przyzna rzecz wspólną kilku współwłaścicielom), w przypadku ustania ustroju wspólności majątkowej między małżonkami, w przypadku rozwiązania spółki cywilnej.

Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności polega na likwidacji stosunku współwłasności, co oznacza likwidację stanu, w którym własność jednej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Osoba zainteresowana zniesieniem współwłasności może żądać jej zniesienia w każdym czasie, roszczenie o zniesienie współwłasności nie ulega przedawnieniu (art. 220 KC).
Zniesienie współwłasności jest możliwe w trybie umownym -- gdy strony dojdą do porozumienia co do faktu zniesienia współwłasności oraz jej sposobu lub sądowym -- w przypadku braku porozumienia w zakresie którejkolwiek kwestii zniesienia współwłasności (postanowienie sądu wydawane jest w trybie nieprocesowym)

Możemy wyróżnić 3 sposoby zniesienia współwłasności:
- podział fizyczny rzeczy,
- przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty,
- sprzedaż rzeczy wspólnej i podział ceny sprzedaży między współwłaścicielami

Usługi prawne związane ze zniesieniem współwłasności

Usługi prawnicze dotyczące zniesienia współwłasności są ważne dla wszystkich stron.
Przede wszystkim może to pomóc w rozstrzygnięciu konfliktu, w którym współwłaściciele nie mogą dojść do porozumienia. Prawnik może zaproponować alternatywne rozwiązania i pomóc stronom w znalezieniu najlepszego sposobu na zakończenie współwłasności.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Doroty Chotarskiej-Staroń specjalizuje się w prawie cywilnym. Problemami dotyczącymi znoszenia współwłasności zajmujemy się w zasadzie każdego dnia. Jako adwokat w Warszawie będą w stanie pomóc Ci między innymi w takich sprawach jak:
- analiza możliwości i sposobów zniesienia współwłasności,
- przygotowanie i negocjowanie umowy w przedmiocie zniesienia współwłasności,
-  reprezentowanie w postępowaniu sądowym dot. zniesienia współwłasności

Podsumowując, usługi prawne w zakresie zniesienia współwłasności są konieczne, aby chronić prawa wszystkich stron i zapewnić, że wszelkie ustalenia zostaną wypełnione. Niezależnie od tego, jakie są powody zniesienia współwłasności, prawnik może pomóc stronom w znalezieniu najlepszego sposobu na rozwiązanie problemu.

Prawnik Warszawa Wawer

Jest mi niezmiernie miło, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Dorota Chotarska-Staroń i jestem adwokatem, prowadzę Kancelarię Adwokacką. Jeżeli masz jakieś pytania możesz do mnie napisać: kontakt@adwokat-chotarska.pl lub zadzwonić 602 308 472

Prawnik Warszawa Wawer

Zapraszamy do współpracy

Umów spotkanie
Adwokat Dorota Chotarska-Staroń świadczy pomoc prawną zarówno w biurze Kancelarii, jak i w siedzibie klienta oraz innym dogodnym miejscu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.

Adres biura w Warszawie

ul. Panny Wodnej 43/4
04-862 Warszawa

Kontakt

Twoje dane są przetwarzane zgodnie z RODO.